MUZAFFER MOBİLYA ORMAN ÜRÜNLERİ TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ ve MOBİL UYGULAMALAR

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ) madde 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MUZAFFER MOBİLYA ORMAN ÜRÜNLERİ TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Muzaffer Mobilya” ) tarafından işletilen https://www.muzaffermobilya.com/tr/ internet sitesini ve mobil uygulamaları (“Platform”) ziyaret edenleri (“Veri Sahibi”) bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Muzaffer Mobilya, kişisel verilen gizli tutulmasına ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem vermektedir. Firmamız, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile hukuka uygun olarak imha edilmesi için KVKK 12. maddesi ve diğer ilgili hükümler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Platformlarımızı ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmaktadır:

·         Kimlik Bilgisi

·         İletişim Bilgisi

·         Müşteri İşlem Bilgisi

·         İşlem Güvenliği Bilgisi

·         Pazarlama Bilgisi

·         Finansal Bilgi

·         Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi

·         Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel verileriniz, Platform aracılığıyla doğrudan tarafımızla paylaşmanız veya Platformu ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Çerezler (cookies) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

Platformu ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Muzaffer Mobilya tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

·         Muzaffer Mobilya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

·         Veri Sahibi üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,

·         Muzaffer Mobilya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·         Muzaffer Mobilya tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

·         Muzaffer Mobilya’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

·         Muzaffer Mobilya’nın ve Muzaffer Mobilya ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Muzaffer Mobilya tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Muzaffer Mobilya, KVKK’ya uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Detaylı bilgi için https://www.muzaffermobilya.com/tr/ adresinde yer alan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını inceleyiniz.

Kişisel veri sahipleri:  

-          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-          KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiptir.   

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları ile birlikte https://www.muzaffermobilya.com/tr/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” ile birlikte iletebilirsiniz. Başvuru şekli ve yollarına ilişkin detaylı bilgi internet sitesinde yayınlanan başvuru formu içerisinde yer almaktadır.